NHÂN VẬT & SỰ KIỆN

  Điều kiện quan trọng để xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh

  Trên tinh thần bài học sâu sắc về sự sụp đổ của Liên Xô, quán triệt quan điểm lãnh đạo của Đảng và nhận thức đúng về tình hình thực tiễn hiện nay, để tiến hành có hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII, ngăn chặn, đẩy lùi được tình trạng suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, “tự di...

  VIDEOS

  Lượt truy cập

   

  hit stats