NGHIÊN CỨU TRAO ĐỔI

    Được hy sinh cho dân tộc là hạnh phúc!

    "Trong đạo Phật, một trong những điều được đề cập nhiều nhất chính là sự hy sinh, thì ở đây ta thấy thế hệ lãnh đạo đã có một sự hy sinh cao nhất. Họ ý thức rất rõ rằng được hy sinh để được hạnh phúc".