Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Học viện An ninh Nhân dân được thành lập theo Quyết định số 316/QĐ-BNV (X13) ngày 15 tháng 5 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) với tên gọi Trung tâm Tin học thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Tra cứu điểm

Giáo dục & Đào tạo

Lượt truy cập

hit stats