Đảng uỷ Học viện An ninh nhân dân chỉ đạo tổ chức thành công Đại hội chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc nhiệm kỳ 2017 - 2020

 

Một trong những chi bộ tổ chức thành công Đại hội 

Thực hiện Hướng dẫn số 12-HD/ĐUCA, ngày 12/6/2017 của Đảng ủy Công an Trung ương; Công văn số 366-CV/ĐU(X12), ngày 23/6/2017 của Đảng ủy Tổng cục Chính trị CAND về hướng dẫn đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020; Hướng dẫn số 652-HD/ĐU, ngày 19/7/2017 của Đảng ủy Học viện về tổ chức đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020 trong Đảng bộ Học viện ANND. Từ ngày 19/7 đến ngày 30/8/2017 các chi bộ cơ sở, chi bộ trực thuộc tại Học viện An ninh nhân dân đã tổ chức thành công đại hội chi bộ nhiệm kỳ 2017 - 2020.

Với phương châm: Đại hội chi bộ phải phát huy cao nhất trí tuệ của tập thể, trách nhiệm của cấp ủy, đảng viên, tăng cường đoàn kết nội bộ, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng ở cơ sở, dưới sự chỉ đạo của Đảng ủy Học viện, các Đảng bộ cơ sở, chi bộ làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức Đại hội theo đúng kế hoạch. Kết quả: 100% các chi bộ tổ chức thành công đại hội, đã bầu đủ số cấp ủy tại các chi bộ nhiệm kỳ mới, đáp ứng tiêu chuẩn theo quy định, có cơ cấu hợp lý, có tính kế thừa và phát triển, đảm bảo sự lãnh đạo của Đảng đối với mọi mặt công tác của đơn vị, đảm bảo tính nhất thể hóa giữa người đứng đầu cấp ủy và Thủ trưởng đơn vị.

Các đảng viên của chi bộ tham gia biểu quyết bằng thẻ Đảng viên

Có thể khẳng định, Đảng ủy Học viện đã lãnh đạo, chỉ đạo kịp thời việc tổ chức đại hội các chi bộ trực thuộc, chi bộ cơ sở thuộc Đảng bộ Học viện, đảm bảo trang trọng, nghiêm túc, đúng quy định. Cấp ủy nhiệm kỳ mới được kiện toàn đã tăng cường đội ngũ lãnh đạo chuyên môn, bổ sung nhiều cấp ủy viên trẻ, góp phần nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng. Đại hội chi bộ đã tạo đợt sinh hoạt chính trị lớn trong toàn Đảng bộ, góp phần tăng cường đoàn kết nội bộ, phát huy dân chủ trong toàn Đảng bộ Học viện.

        Phòng CTĐ, CTCT&CTQC.

Admin
9:45 11/10/2017
187