Học viện An ninh nhân dân chính thức được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...
Học viện An ninh nhân dân chính thức được phép tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung...

Ngày 13/12/2019, Bộ Giáo dục và Đào tạo đã có Công văn số 5615/BGDĐT-QLCL đồng ý cho Học viện An ninh nhân dân tổ chức thi đánh giá năng lực tiếng Anh theo Khung năng lực ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam.

Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học
Giới thiệu Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học

Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học trực thuộc Học viện An ninh Nhân dân được thành lập theo Quyết định số 316/QĐ-BNV (X13) ngày 15 tháng 5 năm 1995 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an) với tên gọi Trung tâm Tin học thuộc Trường Đại học An ninh nhân dân (nay là Học viện An ninh nhân dân).

Tra cứu điểm

Giáo dục & Đào tạo

Lượt truy cập

hit stats