Tổng quan chung về Học viện An ninh nhân dân, 70 năm xây dựng và phát triển
Tổng quan chung về Học viện An ninh nhân dân, 70 năm xây dựng và phát triển

Học viện An ninh nhân dân (tiền thân là Trường Huấn luyện Công an) được thành lập ngày 25 tháng 6 năm 1946 theo Nghị định số 215/NĐ-P2 của Bộ Nội vụ (nay là Bộ Công an). Trải qua các giai đoạn cách mạng khác nhau, Trường lần lượt mang các tên gọi: Trường Huấn luyện Công an (1946-1949), Trường Công ...