Đẩy mạnh tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật trong học viên Học viện An ninh nhân dân

      Trong hai ngày 30/5 và 06/6/2023, Khoa Luật - Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức 02 buổi Báo cáo chuyên đề phổ biến nội dung các dự án luật do Bộ Công an chủ trì soạn thảo trình Quốc hội khóa XV tại Kỳ họp thứ 5.


08:06 08/6/2023
812BÌNH LUẬN