Sức mạnh bảo vệ Tổ quốc là sức mạnh tổng hợp của quốc gia

      Hội thảo khoa học quốc gia "Bảo vệ Tổ quốc từ sớm, từ xa, giữ nước từ khi chưa nguy; nhìn lại 10 năm qua và dự báo bối cảnh, tình hình đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045” là Hội thảo rất quan trọng, bàn về một trong hai nhiệm vụ chiến lược, xuyên suốt trong quá trình xây dựng và phát triển đất nước.


11:06 08/6/2023
328BÌNH LUẬN