Thông báo tuyển sinh đại học văn bằng hai, ngành Xây dựng Đảng & Chính quyền Nhà nước năm 2015

BỘ CÔNG AN

HỌC VIỆN AN NINH NHÂN DÂN

 


Số: 4995/TB-T31-QLĐT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Hà Nội, ngày 24 tháng 09 năm 2015

 

THÔNG BÁO

V/v tuyển sinh đại học văn bằng 2 ngành Xây dựng Đảng

và chính quyền nhà nước năm 2015

 

 


Căn cứ Quyết định số 1831/QĐ-X11(X14) ngày 02/3/2015 của Tổng cục trưởng Tổng cục XDLL CAND về việc giao Học viện ANND mở lớp đào tạo cấp bằng đại học thứ hai ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước cho cán bộ Công an nhân dân, Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo Văn bằng 2 ngành Xây dựng Đảng và chính quyền Nhà nước năm học 2015-2016 như sau:

1. Thời gian và hình thức đào tạo

- Thời gian đào tạo: 18 tháng

- Hình thức đào tạo: Chính quy và vừa làm vừa học.

2. Đối tượng tuyển sinh

- Cán bộ, chiến sĩ hiện đang công tác tại các đơn vị chuyên trách về công tác xây dựng lực lượng CAND (công tác chính trị- tư tưởng; tổ chức cán bộ; xây dựng và thực hiện chế độ, chính sách; tham mưu tổng hợp; công tác Đảng và công tác quần chúng; công tác quản lý đào tạo; công tác thanh tra và phòng chống tham nhũng)  hoặc các đơn vị khác của Công an các đơn vị, các địa phương.

- Các đối tượng trên phải có đủ điều kiện sau:

+ Đã có bằng tốt nghiệp đại học;

 Đối với cán bộ tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành Công an phải có chứng chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật - nghiệp vụ. Trường hợp chưa có chỉ bồi dưỡng kiến thức pháp luật – nghiệp vụ phải hoàn thành chương trình bổ sung kiến thức theo quy định của Học viện An ninh nhân dân trước khi tốt nghiệp;

+ Là đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.

3. Quyền lợi của người học

- Học viên hoàn thành khóa học được cấp bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước (Cử nhân chính trị);

- Bằng tốt nghiệp đại học ngành Xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước của Học viện ANND được thay thế giấy chứng nhận Cao cấp lý luận chính trị khi xét các chức danh, quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ trong lực lượng Công an nhân dân.

4. Thủ tục hồ sơ và thời hạn nộp hồ sơ

4.1. Thủ tục hồ sơ

Mỗi thí sinh nộp 01 túi đựng hồ sơ (theo mẫu của Học viện ANND) bao gồm:

- Phiếu đăng ký dự thi; sơ yếu lý lịch; 02 ảnh 4x6 (chụp  kiểu chứng minh CAND, đằng sau ảnh ghi rõ họ tên, ngày tháng năm sinh, nguyên quán); bản sao(công chứng) bảng điểm, bằng tốt nghiệp đại học, thẻ đảng viên hoặc quyết định công nhận đảng viên (bản sao);

 Đối với cán bộ tốt nghiệp đại học các trường ngoài ngành Công an, ngoài các các tài liệu trên cần có bản sao (công chứng) chứng chỉ bồi dưỡng nghiệp vụ 6 tháng (nếu có) hoặc đơn xin học bổ sung kiến thức;

- Danh sách trích ngang của đơn vị cử đi học.

4.2. Thời hạn và địa điểm nộp hồ sơ

Kết thúc nộp hồ sơ vào ngày 15/10/2015 tại phòng Quản lý đào tạo Học viện An ninh nhân dân (phòng 115 nhà Hiệu bộ).

5. Học bổ sung kiến thức, ôn thi và thi tuyển

- Học bổ sung kiến thức:

+ Học viện sẽ bố trí học bổ sung kiến thức sau khi học viên trúng tuyển, thời gian học vào các ngày trong tuần, kể cả thứ 7;

+ Kinh phí: học viên lớp bổ sung kiến thức tự túc theo quy định của Bộ Công an và Học viện.

- Ôn thi: 01 tháng, từ 27/9 – 27/10/ 2015.

- Thi tuyển:

+ Thời gian dự kiến từ 02/11 – 8/11/2015;

+ Môn thi: Chính trị và Pháp luật.

- Thời gian triệu tập học viên trúng tuyển: 21/12/2015

Nhận được thông báo này, các đơn vị nghiên cứu, đề xuất cử người dự tuyển và lập danh sách gửi về phòng Tổ chức cán bộ trước ngày 05/10 để tập hợp, báo cáo BGĐ ra quyết định.

Mọi thắc mắc có liên quan, liên hệ Phòng Quản lý đào tạo, Học viện An ninh nhân dân; ĐT: 069.45736 hoặc 069.45541./.

 

Nơi nhận:

- Giám đốc HV(để báo cáo);

- Các đơn vị trong Học viện;

- Website nội bộ www.hvan.edu.vn;

- Lưu: VT, QLĐT.

KT. GIÁM ĐỐC

PHÓ GIÁM ĐỐC

 

 (Đã ký)

 

Thiếu tướng, PGS, TS Nguyễn Quý Khoát


10:09 24/9/2015
10845

Tag:


BÌNH LUẬN