Thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 của Học viện An ninh nhân dân.

      Học viện An ninh nhân dân thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ thạc sĩ ngành An ninh phi truyền thống và tuyển sinh trình độ tiến sĩ (đợt 2), năm học 2023 - 2024 như sau:


11:12 22/12/2023
1926BÌNH LUẬN