Nghiên cứu, học tập quán triệt Nghị quyết Hội nghị lần thứ tám Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII

      Ngày 29/12/2023, Đảng ủy Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Hội nghị nghiên cứu, học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương tám trong Đảng bộ Học viện.


14:01 04/1/2024
602BÌNH LUẬN