TIỂU BAN LÝ LUẬN VỀ LĨNH VỰC BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA TỔ CHỨC HỘI THẢO “NGHỆ THUẬT BẢO VỆ AN NINH QUỐC GIA NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN”


16:03 17/3/2016
1658

Tag:


BÌNH LUẬN