Cần thiết xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp

      Xây dựng Luật Công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp nhằm hoàn thiện các cơ chế, chính sách đáp ứng nhu cầu xây dựng và phát triển công nghiệp quốc phòng, an ninh và động viên công nghiệp trước mắt và lâu dài, bao gồm cả đảm bảo cơ chế, chính sách đặc thù cho những lĩnh vực đặc biệt quan trọng của công nghiệp quốc phòng, công nghiệp an ninh.


09:04 26/4/2024
373BÌNH LUẬN