Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho trưởng phòng, trưởng Công an cấp huyện và tương đương, Khoá 2 năm 2024

      Thực hiện Quyết định số 1776/QĐ-X02 của Cục Đào tạo, ngày 10/5/2024 của Cục trưởng Cục Đào tạo, ngày 14/5/2024, Học viện An ninh nhân dân (ANND) tổ chức Lễ Khai giảng lớp Bồi dưỡng cập nhật kiến thức mới cho trưởng phòng, trưởng Công an cấp huyện và tương đương, Khoá 2 năm 2024.


13:05 20/5/2024
346BÌNH LUẬN