Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay

Ngày 06/10/2016, tại Hà Nội, Thượng tướng, PGS.TS Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì cuộc họp Ban Chủ nhiệm Đề tài khoa học cấp quốc gia “Nâng cao hiệu quả phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc trong thời kỳ đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế hiện nay”.

          Sau khi nghe Trung tướng, PGS.TS Trần Minh Thư, Viện trưởng Viện Khoa học và Chiến lược Công an- đơn vị chủ trì Đề tài báo cáo tóm tắt tiến độ triển khai thực hiện Đề tài, kế hoạch phân công trách nhiệm cụ thể đối với các thành viên tham gia nghiên cứu và quy chế chi tiêu kinh phí phục vụ Đề tài…, các thành viên đều nhất trí với nhiệm vụ được phân công; cam kết triển khai thực hiện nghiêm túc, đảm bảo đúng tiến độ, chất lượng đề ra. Bên cạnh đó, các thành viên cũng đưa ra những ý kiến đóng góp quan trọng về cách thức tiến hành một số nhiệm vụ liên quan đến Đề tài như vấn đề khảo sát địa phương; tham khảo ý kiến chuyên gia; sưu tầm, tập hợp tư liệu, tài liệu phục vụ công tác nghiên cứu… 


Thứ trưởng Bùi Văn Nam phát biểu tại cuộc họp

         Phát biểu kết luận cuộc họp, Thứ trưởng Bùi Văn Nam biểu dương, đánh giá cao những nỗ lực, cố gắng của Viện Chiến lược và Khoa học Công an trong việc chủ trì, giúp Ban Chủ nhiệm xét chọn thành công Đề tài. Đồng chí Thứ trưởng nêu rõ, trong bối cảnh hiện nay xét trên cả phương diện lý luận và thực tiễn, vấn đề cần nghiên cứu đặt ra tại Đề tài có vai trò đặc biệt quan trọng. Nhiệm vụ của Đề tài không chỉ bổ sung, làm rõ những điểm mới về nhận thức, lý luận liên quan đến phong trào và xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc cần tập trung nhận diện và giải quyết các vấn đề cấp bách đặt ra trong thực tiễn hiện nay như phong trào ở vùng giáo; vùng dân tộc thiểu số; ở các doanh nghiệp tư nhân, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài; phong trào trong học sinh, sinh viên… Trên cơ sở đó, xây dựng những kiến nghị mang tầm chiến lược để đề xuất với Đảng, Nhà nước về công tác xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc; đóng góp tích cực vào việc xây dựng văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII về vấn đề phát huy sức mạnh của khối đại đoàn kết dân tộc trong thời kỳ nước ta đẩy mạnh công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập sâu rộng.

          Thứ trưởng Bùi Văn Nam đề nghị các thành viên tham gia nghiên cứu Đề tà.i phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo, trách nhiệm, khẩn trương triển khai phần việc được phân công. Trước mắt, cần xây dựng và thông qua kế hoạch cụ thể về tiến độ thực hiện Đề tài; thống nhất đề cương chi tiết, làm định hướng cơ bản để tiến hành các hoạt động nghiên cứu, phấn đấu hoàn thành Đề tài trước 06 tháng so với kế hoạch đề ra.

 

Trích nguồn: Cổng thông tin điện tử- Bộ Công an


14:10 07/10/2016
2619

Tag:


BÌNH LUẬN