Tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 - 2017

Thực hiện Chương trình công tác năm học, Giám đốc Học viện ANND đề ra Kế hoạch tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên và xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm học 2016 - 2017 với nội dung sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

1. Mục đích

Đẩy mạnh hoạt động NCKH trong sinh viên toàn Học viện; rèn luyện phương pháp và kỹ năng NCKH, hình thành năng lực tự học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện.

Sáng tạo các tri thức, sản phẩm khoa học và công nghệ mới, góp phần nâng cao hiệu quả công tác bảo đảm an ninh, trật tự; nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện; hiệu quả quản lý, giáo dục đào tạo cán bộ.

Lựa chọn những đề tài NCKH đạt chất lượng tốt, có tính mới, tính sáng tạo, có giá trị khoa học và ứng dụng thực tiễn cao gửi tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

2. Yêu cầu: Đảm bảo thiết thực, hiệu quả; thu hút được đông đảo sinh viên các khoá, các hệ đào tạo tham gia.

II. NỘI DUNG VÀ THỜI GIAN THỰC HIỆN

1. Nội dung nghiên cứu

Sinh viên căn cứ vào khả năng và kiến thức chuyên ngành đào tạo để lựa chọn đề tài nghiên cứu phù hợp. Đề tài của sinh viên có thể lựa chọn theo các hướng sau:

- Quán triệt các quan điểm của Đảng trong Văn kiện Đại hội XII về bảo vệ ANQG và TTXH, xây dựng lực lượng CAND chính qui, tinh nhuệ, từng bước hiện đại.

- Nghiên cứu các biện pháp công tác nhằm đảm bảo an ninh, trật tự trong tình hình mới.

- Vấn đề cải cách hành chính, đổi mới tổ chức bộ máy, xây dựng lực lượng CAND trong tình hình hiện nay.

- Vấn đề về phòng ngừa, đấu tranh với các loại tội phạm, phòng ngừa các mối đe doạ an ninh phi truyền thống.

- Nghiên cứu các biện pháp nâng cao hiệu quả học tập, rèn luyện, quản lý sinh viên của Học viện và các trường CAND.

- Nghiên cứu ứng dụng các thành tựu của khoa học, công nghệ nhằm nâng cao hiệu quả các mặt công tác của Học viện, của ngành Công an, thúc đẩy sự phát triển của kinh tế, văn hóa xã hội của đất nước v.v…

(Sinh viên cần tranh thủ ý kiến của các thầy, cô giáo về nội dung nghiên cứu, đảm bảo tính mới và tính khả thi của đề tài).

2. Thời gian thực hiện

- Từ ngày 25/9/2016: Phòng Quản lý NCKH phối hợp với Đoàn thanh niên Học viện, Phòng Quản lý học viên phổ biến Kế hoạch tổ chức và phát động sinh viên Học viện tham gia nghiên cứu khoa học.

- Từ ngày 10 - 30/10/2016: Sinh viên đăng ký nghiên cứu đề tài khoa học (cá nhân hoặc theo nhóm không quá 5 người, trong đó có một sinh viên chịu trách nhiệm chính) theo mẫu và nộp đăng ký đề tài về Phòng Quản lý NCKH, phòng số 104 Nhà 4, điện thoại: 069 45628.  

- Từ ngày 01 - 10/11/2016: Hội đồng khoa học Học viện tổ chức duyệt tên đề tài và phân công giáo viên, cán bộ hướng dẫn (đối với các đề tài chưa có người hướng dẫn). Phó Giám đốc Học viện phụ trách nghiên cứu khoa học ra quyết định giao đề tài khoa học cho sinh viên và người hướng dẫn thực hiện.

- Từ ngày 11/11/2016 - 30/4/2017: sinh viên thực hiện đề tài khoa học theo quy trình các bước nghiên cứu.

Trong quá trình thực hiện đề tài, từ ngày 8 - 10/01/2017: sinh viên nộp báo cáo tình hình thực hiện đề tài cho Phòng Quản lý NCKH để kiểm tra, đánh giá tiến độ.

- Từ ngày 01/5 - 3/5/2017: sinh viên nộp báo cáo tổng kết nghiên cứu đề tài về Phòng Quản lý NCKH. Số lượng nộp 2 bản đóng bìa mềm (theo mẫu hướng dẫn).

- Từ ngày 5 - 10/5/2017: đánh giá, chấm điểm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên vòng sơ khảo.

- Từ ngày 13 - 18/5/2017: đánh giá, chấm điểm vòng chung khảo; lựa chọn 3 công trình xuất sắc gửi dự xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Từ ngày 20/5 - 10/6/2017: Hoàn chỉnh hồ sơ, thủ tục gửi 3 công trình sinh viên nghiên cứu khoa học dự xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

III. THỂ LỆ ĐÁNH GIÁ VÀ XÉT GIẢI CẤP HỌC VIỆN

1. Quy định chung

- Mỗi đề tài nghiên cứu khoa học do một hay nhiều sinh viên thực hiện, nhưng tổng số sinh viên tham gia một đề tài không quá 05 người, có một sinh viên chịu trách nhiệm chính.

- Đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên tham dự xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” cấp Học viện phải do chính sinh viên thực hiện, chưa được bất kỳ giải thưởng nào năm trước. Các công trình nghiên cứu là khoá luận, luận văn tốt nghiệp không được tham gia đánh giá, xét giải.

2. Tiêu chí đánh giá

Công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên được đánh giá theo các tiêu chí sau:

TT

Nội dung đánh giá

Điểm tối đa

1

Tổng quan tình hình nghiên cứu, lý do chọn đề tài

10

2

Mục tiêu đề tài

15

3

Phương pháp nghiên cứu

15

4

Nội dung khoa học

35

5

Đóng góp về mặt kinh tế - xã hội, giáo dục và đào tạo, an ninh, quốc phòng

15

6

Hình thức trình bày báo cáo tổng kết đề tài

5

7

Điểm thưởng (có công bố khoa học từ kết quả nghiên cứu của đề tài trên các tạp chí chuyên ngành trong và ngoài nước)

5

 

Cộng

100

 

Đề tài được xếp loại (theo điểm trung bình cuối cùng) Xuất sắc: đạt từ 90 điểm trở lên; Tốt: từ 80 đến dưới 90 điểm; Khá: từ 70 đến dưới 80 điểm; Đạt: từ 50 đến dưới 70 điểm; Không đạt: dưới 50 điểm.

3. Quy trình đánh giá và xét giải

- Vòng sơ khảo: Thành lập các tiểu ban theo nhóm ngành khoa học để đánh giá, cho điểm từng công trình. Mỗi công trình do 2 thành viên đánh giá độc lập, lấy điểm trung bình của 2 thành viên. Trường hợp giữa 2 thành viên chênh từ 15 điểm trở lên, giao thành viên thứ 3 chấm và lấy điểm trung bình chung của 3 thành viên.

- Vòng chung khảo: Các công trình đạt 80 điểm trở lên. Tiểu ban đánh giá tập thể và cho điểm phần sinh viên thuyết trình, báo cáo kết quả nghiên cứu (kèm poster giới thiệu), trả lời các câu hỏi chất vấn của các thành viên Tiểu ban và người tham dự.

- Căn cứ kết quả 2 vòng đánh giá của các Tiểu ban, Hội đồng khoa học họp xét giải thưởng cấp Học viện (xếp giải Nhất, Nhì, Ba và khuyến khích); chọn 03 công trình xuất sắc gửi tham gia xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

4. Khen thưởng

a. Cơ cấu giải thưởng công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên

- Giải nhất: Từ  90 điểm trở lên;

- Giải nhì: Từ  85 đến dưới 90 điểm;

- Giải ba: Từ  80 đến  dưới 85 điểm;

- Giải khuyến khích: Từ 70 đến dưới 80 điểm.

b. Khen thưởng người hướng dẫn: Người hướng dẫn sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải nhất.

c. Khen thưởng tập thể: Các tập thể có nhiều sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải; các tập thể có nhiều người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học đạt giải.

d. Hình thức khen thưởng: Giám đốc Học viện tặng giấy khen cho các nhóm sinh viên đạt giải cấp Học viện, các tập thể và người hướng dẫn sinh viên nghiên cứu đạt giải nhất; Đoàn thanh niên Học viện có hình thức khen bổ sung.

IV. PHÂN CÔNG THỰC HIỆN

1. Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học là đơn vị thường trực tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, có trách nhiệm:

- Lập kế hoạch, phối hợp phổ biến và hướng dẫn sinh viên đăng ký đề tài nghiên cứu khoa học;

- Thống kê danh mục, phân loại đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên theo nhóm ngành khoa học; đề xuất tổ chức Hội đồng xét duyệt đề tài NCKH của sinh viên và gửi đề tài về các khoa, bộ môn đề nghị cử giảng viên hướng dẫn (đối với đề tài chưa có người hướng dẫn);

- Đề xuất thành lập Tổ thẩm định phát hiện sao chép vi phạm bản quyền để phục vụ chấm và xét giải công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Đề xuất thành lập các Tiểu ban đánh giá công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên; đề xuất thành lập Hội đồng khoa học xét giải thưởng cấp Học viện và lựa chọn công trình dự xét Giải thưởng của Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Dự trù và thanh quyết toán kinh phí tổ chức hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên;

- Hướng dẫn chỉnh sửa, biên tập và làm thủ tục gửi các công trình NCKH của sinh viên dự xét Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” của Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức.

- Lập kế hoạch và phối hợp tổ chức hội nghị Tổng kết hoạt động nghiên cứu khoa học sinh viên năm học 2016 - 2017.

2. Các bộ môn, khoa và các đơn vị khác thuộc Học viện

- Trưởng các khoa, bộ môn chỉ đạo xây dựng danh mục các vấn đề khoa học thuộc lĩnh vực khoa học của khoa, bộ môn để định hướng cho sinh viên lựa chọn đề tài nghiên cứu

- Trưởng các khoa, bộ môn phân công giảng viên hướng dẫn sinh viên thực hiện nghiên cứu đề tài khoa học; cử giảng viên tham gia chấm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

- Trưởng các đơn vị khác thuộc Học viện: tạo điều kiện cho cán bộ tham gia hướng dẫn sinh viên nghiên cứu khoa học và cử cán bộ tham gia chấm công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên.

3. Phòng Quản lý học viên

- Phối hợp với Phòng Quản lý NCKH phổ biến kế hoạch và phát động sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học; tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên tham gia nghiên cứu khoa học;

- Phối hợp với các đơn vị liên quan thực hiện chế độ đối với những sinh viên đạt Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” các cấp.

4. Đoàn Thanh niên Học viện

- Phối hợp với Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học, Phòng Quản lý học viên phát động đoàn viên, thanh niên tích cực tham gia nghiên cứu khoa học.

- Biểu dương, khen thưởng các sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải cao của Học viện và của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

5. Trung tâm Lưu trữ và Thư viện

- In đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên, thực hiện quy chế bảo mật của Học viện đối với các đề tài có nội dung thuộc phạm vi bí mật nhà nước và bí mật của Ngành;

- Tạo điều kiện cho sinh viên tiếp cận các đề tài khoa học, các nguồn thông tin tài liệu phục vụ nghiên cứu khoa học;

- Lưu trữ và sử dụng các công trình nghiên cứu khoa học của sinh viên phục vụ nghiên cứu và giảng dạy.

6. Phòng Công tác chính trị, Công tác Đảng và Công tác quần chúng

- Tuyên truyền, biểu dương, khuyến khích sinh viên tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học;

- Làm thủ tục khen thưởng và đề xuất thực hiện chế độ chính sách đối với những sinh viên có công trình nghiên cứu khoa học đạt giải và giáo viên hướng dẫn.

7. Phòng Quản lý đào tạo: Thực hiện chế độ cộng điểm đối với những sinh viên đạt giải theo các quy định hiện hành.

8. Tạp chí Khoa học và Giáo dục an ninh: Tạo điều kiện đăng tải kết quả nghiên cứu đề tài khoa học của sinh viên theo chuẩn bài báo khoa học.

9. Văn phòng Học viện: Căn cứ đề xuất của sinh viên có đề tài nghiên cứu khoa học, cấp giấy giới thiệu cho sinh viên đi khảo sát thực tế, nghiên cứu tài liệu ở các đơn vị ngoài Học viện.

10. Phòng Tài chính: Chuẩn bị kinh phí và hướng dẫn lập dự trù, thanh quyết toán kinh phí phục vụ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên theo các quy định hiện hành.

Trong quá trình thực hiện Kế hoạch, nếu có vướng mắc phát sinh, các đơn vị, cá nhân phản ánh về Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học để báo cáo Ban Giám đốc Học viện kịp thời giải quyết.

Nơi nhận:

- Các P.Giám đốc Học viện (để chỉ đạo);

- Các đơn vị thuộc Học viện(để thực hiện);

- Đoàn thanh niên Học viện(để thực hiện)

- Lưu: VT, QLKH.

 

GIÁM ĐỐC

 

       <Đã ký>

 

  Trung tướng, GS, TS Nguyễn Văn Ngọc


14:10 14/10/2016
5441

Tag:


BÌNH LUẬN