Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh " Đấu tranh mạnh mẽ chống chủ nghĩa cá nhân, lợi ích nhóm" trong bài phát biểu bế mạc Hội nghị Trung ương 4, khóa XII.


15:10 14/10/2016
2654

Tag:


BÌNH LUẬN