Tăng cường lãnh đạo nâng cao văn hóa ứng xử CAND trong tình hình mới


Theo nội dung Chỉ thị, quán triệt đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng văn hóa, con người Việt Nam và xây dựng lực lượng CAND cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại, trong những năm qua, Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp đã tập trung lãnh đạo, chỉ đạo đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống của cán bộ, chiến sĩ (CBCS), nhất là văn hóa ứng xử CAND. 

Đại đa số CBCS Công an có lập trường tư tưởng vững vàng, trung thành tuyệt đối với Đảng, Tổ quốc và nhân dân; tận tụy, trách nhiệm với công việc; có phẩm chất đạo đức và lối sống trong sáng, lành mạnh; chấp hành nghiêm kỷ luật, kỷ cương, điều lệnh, giao tiếp ứng xử có văn hóa, đã góp phần xây dựng hình ảnh người chiến sĩ Công an nhân dân “Vì nước quên thân, vì dân phục vụ”. Bên cạnh những kết quả đạt được, văn hóa ứng xử của CAND trong thời gian qua vẫn còn những tồn tại, hạn chế…

Nhằm triển khai thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước; khắc phục những tồn tại, hạn chế nêu trên, để văn hóa ứng xử thực sự phát huy vai trò quan trọng đối với nhiệm vụ xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh; xây dựng hình ảnh đẹp của người CBCS Công an trong lòng nhân dân, Bộ trưởng Bộ Công an yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tập trung thực hiện tốt Chỉ thị 07/ CT-BCA-X11, với những nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm sau đây:

Nâng cao nhận thức, trách nhiệm, tính nêu gương của cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, tạo sự chuyển biến rõ nét trong xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa ứng xử CAND. Thường xuyên giáo dục CBCS về đường lối, quan điểm của Đảng, Nhà nước, tư tưởng Hồ Chí Minh về xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước và hội nhập quốc tế; về tinh thần trách nhiệm vì nhân dân phục vụ, chấp hành nghiêm túc các quy định của pháp luật, đạo đức công vụ và Điều lệnh CAND. 

Tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương (khóa XI) về “Xây dựng và phát triển văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững đất nước”; Chỉ thị của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, gắn với phong trào “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”. 

Cấp ủy, thủ trưởng Công an các cấp cần đưa nhiệm vụ xây dựng và phát triển văn hóa, nhất là văn hóa giao tiếp, ứng xử CAND vào nghị quyết của cấp ủy, chương trình công tác hằng năm của đơn vị; tăng cường kiểm tra, thanh tra, định kỳ sơ kết, tổng kết việc thực hiện; xác định đây là một trong những tiêu chí quan trọng để nhận xét, đánh giá cán bộ, bình xét danh hiệu thi đua hằng năm đối với đơn vị và CBCS.

Tổng cục Chính trị CAND chủ trì nghiên cứu xây dựng Bộ quy tắc văn hóa ứng xử CAND trong quan hệ giao tiếp với cơ quan, tổ chức, công dân; với các loại đối tượng quản lý, đấu tranh; giữa Công an các đơn vị và CBCS trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ.

Chú trọng bồi dưỡng kiến thức nghiệp vụ, pháp luật, năng lực thực thi công vụ, kỹ năng giao tiếp, ứng xử cho CBCS. Thường xuyên đưa giáo dục văn hóa ứng xử vào nội dung các hoạt động sinh hoạt chính trị, giáo dục truyền thống, sinh hoạt của các tổ chức đoàn thể quần chúng, nhất là CBCS thuộc các đơn vị thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với cơ quan, tổ chức, nhân dân. 

Tăng cường giáo dục nâng cao tinh thần trách nhiệm, ý thức tự giác chấp hành nghiêm túc các quy định về ứng xử theo Điều lệnh CAND. Nghiên cứu, bổ sung nội dung giáo dục về văn hóa ứng xử và kỹ năng  giao tiếp vào chương trình đào tạo, bồi dưỡng trong các học viện, trường CAND.

Tăng cường phối hợp, tranh thủ sự ủng hộ, giúp đỡ và tạo điều kiện thuận lợi để các ban, ngành, đoàn thể và nhân dân tham gia giám sát, đóng góp ý kiến đối với thực hiện văn hóa ứng xử của CAND. Xây dựng Thông tư của Bộ Công an quy định việc tổ chức lấy ý kiến góp ý của cơ quan, tổ chức và nhân dân đối với CAND.

Đẩy mạnh tuyên truyền trên các phương tiện thông tin đại chúng về thực hiện nhiệm vụ xây dựng văn hóa ứng xử CAND. Chủ động phát hiện, kịp thời biểu dương, nhân rộng gương điển hình tiên tiến, “người tốt, việc tốt”, hình ảnh đẹp về những CBCS Công an gương mẫu, tận tụy trong công việc, ứng xử có văn hóa, vì nhân dân phục vụ.

Tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, kịp thời phát hiện, chấn chỉnh và xử lý nghiêm CBCS vi phạm về văn hóa ứng xử; đồng thời xác định trách nhiệm liên đới của lãnh đạo trực tiếp quản lý đơn vị khi để xảy ra CBCS vi phạm văn hóa ứng xử.

Củng cố, kiện toàn tổ chức bộ máy, hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ của đơn vị tham mưu thực hiện nhiệm vụ công tác chính trị tư tưởng ở Công an các cấp, trong đó chú trọng nhiệm vụ xây dựng đạo đức, lối sống, văn hóa giao tiếp, ứng xử của CBCS...

 

Trích nguồn: Báo CAND 


11:10 27/10/2016
7750

Tag:


BÌNH LUẬN