Hội nghị quán triệt triển khai thực hiện các văn bản của Trung ương về học tập, làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phát biểu tại Hội nghị.

Sáng 22/11/2016, Đảng ủy Công an Trung ương (CATW) tổ chức Hội nghị phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Đảng ủy CATW và giới thiệu chuyên đề về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016 cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt và Báo cáo viên các cấp của Đảng bộ CATW theo hình thức trực tuyến giữa hai đầu cầu Hà Nội và TP Hồ Chí Minh.

Các đồng chí: Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Ủy viên Thường vụ Đảng ủy CATW, Thứ trưởng Bộ Công an chủ trì Hội nghị; đồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương; GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh đến dự và trực tiếp giới thiệu chuyên đề năm 2016

Tại Hội nghị, các đại biểu đã nghe Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an phổ biến, quán triệt Chỉ thị số 05-CT/TW, ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị (khóa XII) về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; Chỉ thị số 27, ngày 08/9/2016 của Thủ tướng Chính phủ về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” và Kế hoạch số 28-KH/ĐUCA-X11, ngày 12/9/2016 của Đảng  ủy CATW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trong CAND. 
Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành nhấn mạnh, việc tiếp tục “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức và hành động trong Đảng, trong hệ thống chính trị và các tầng lớp nhân dân; đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành công việc thường xuyên, tự giác; làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách của Người thật sự trở thành nền tảng tinh thần vững chắc của đời sống xã hội, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển bền vững, vì mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. Phục vụ đắc lực cho công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng; góp phần xây dựng Đảng trong sạch, vững mạnh về chính trị, tư tưởng, tổ chức và đạo đức; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ, đẩy mạnh đấu tranh phòng, chống tham nhũng, quan liêu, lãng phí… 

Để Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, Chỉ thị số 27 của Thủ tướng Chính phủ và Kế hoạch số 28 của Đảng ủy Công an TW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” đi vào thực tiễn, biến thành hành động thiết thực, cụ thể, Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành yêu cầu các cấp ủy đảng, đơn vị, đoàn thể trong Công an nhân dân (CAND) đưa việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh thành nội dung quan trọng trong chương trình, kế hoạch hành động thực hiện Nghị quyết Đại hội XII của Đảng và nghị quyết đại hội đảng bộ các cấp phù hợp với đặc điểm, điều kiện, nhiệm vụ của tổ chức đảng và mỗi đơn vị, địa phương. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền về các nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; gương “người tốt, việc tốt”; các gương điển hình tiêu biểu trong thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy CAND; trong công tác tuyên truyền chú trọng giữa “xây” và “chống”, đẩy mạnh phê bình và tự phê bình… Tiếp tục biên soạn chương trình, giáo trình về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND để triển khai, đưa vào giảng dạy trong các trường, học viện CAND.


  \


Toàn cảnh hội nghị


Thực hiện nghiêm túc Quy chế nêu gương theo phương châm trên trước, dưới sau; trong trước, ngoài sau; nói đi đôi với làm; xác định nội dung đột phá nhằm tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Nêu cao vai trò gương mẫu, ý thức tự giác của đội ngũ cán bộ, đảng viên, phát huy vai trò nêu gương của người đứng đầu đơn vị. Lấy kết quả việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và Sáu điều Bác Hồ dạy CAND là một trong những tiêu chuẩn để đánh giá, nhận xét cán bộ và bình xét, phân loại đảng viên, tổ chức đảng hàng năm. Tiếp tục đẩy mạnh cải cách hành chính, tăng cường kỷ cương kỷ luật, xây dựng, rèn luyện đạo đức, lối sống, lễ tiết, tác phong, ý thức trách nhiệm và văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sỹ Công an trong tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, lấy phục vụ nhân dân là mục tiêu cao nhất, góp phần tạo niềm tin trong nhân dân đối với lực lượng CAND.

Sau khi nghe Thứ trưởng Nguyễn Văn Thành phổ biến, quán triệt Chỉ thị của Bộ Chính trị, Thủ tướng Chính phủ, Kế hoạch của Đảng ủy CATW về “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”, các đại biểu đã nghe GS.TS Hoàng Chí Bảo trực tiếp truyền đạt các nội dung cốt lõi của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2016.

 

Trích nguồn: Cổng Thông tin điện tử - Bộ Công an.


08:11 23/11/2016
41037

Tag:


BÌNH LUẬN