Học viện An ninh nhân dân thông báo cách thức điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển Hệ dân sự năm 2017

 

THÔNG BÁO CHO THÍ SINH CÁCH THỨC ĐIỀU CHỈNH

NGUYỆN VỌNG ĐĂNG KÝ XÉT TUYỂN NĂM 2017

  Kính gửi:

                     - Sở Giáo dục & Đào tạo các tỉnh, thành phố;

                       - Công an các đơn vị, địa phương.

Thực hiện công tác tuyển sinh năm 2017, Học viện ANND được Bộ Công an, Bộ Giáo dục & Đào tạo giao tuyển sinh đại học chính quy hệ dân sự khóa 5 với 200 chỉ tiêu. Để cung cấp thông tin tuyển sinh cho thí sinh có nhu cầu, nguyện vọng, Học viện ANND kính đề nghị Công an các đơn vị, địa phương hỗ trợ Học viện ANND thông báo cho thí sinh cách thức điểu chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển như sau

1. Hướng dẫn các thí sinh đạt điều kiện sơ tuyển vào một trong các trường CAND năm 2017 có nhu cầu đào tạo hệ dân sự Học viện ANND điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển hệ dân sự trong thời gian từ ngày 15/07/2017 đến ngày 23/07/2017 theo các thông tin sau:

 

         2. Hướng dẫn về quy trình, thủ tục điều chỉnh nguyện vọng xét tuyển vào hệ dân sự Học viện ANND như sau:

         a) Thứ tự nguyện vọng xét tuyển

         - Đối với thí sinh đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017, có thể đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 2 trở đi.

         - Đối với thí sinh đã đăng ký xét tuyển nguyện vọng 1 vào hệ sỹ quan của các trường CAND năm 2017, nhưng nay không có nhu cầu đăng ký xét tuyển hệ sỹ quan thì có thể đăng ký xét tuyển hệ dân sự từ nguyện vọng 1 trở đi.

         b) Quy trình đăng ký xét tuyển

         Thí sinh sử dụng một trong hai phương thức online hoặc bằng phiếu điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển (ĐKXT). cụ thể:

         - Trường hợp thí sinh đã đăng ký xét tuyển hệ dân sự thì cân nhắc điều chỉnh thứ tự nguyện vọng đăng ký xét tuyển hệ dân sự sao cho thứ tự xét tuyển hệ dân sự ở mức ưu tiên nhất.

         - Trường hợp thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng không tăng so với nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì thí sinh có thể sử dụng tài khoản đăng ký thithptquocgia.edu.vn để sửa mà không cần dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT.

         - Trường hợp thí sinh đăng ký thêm mới nguyện vọng xét tuyển hệ dân sự mà tổng số nguyện vọng lớn hơn số nguyện vọng đã đăng ký trước đó thì thí sinh phải dùng Phiếu điều chỉnh nguyện vọng ĐKXT (theo mẫu của Bộ Giáo dục & Đào tạo). Phiếu này, thí sinh nộp tại Điểm thu nhận hồ sơ theo đúng quy định của Bộ Giáo dục & Đào tạo.

          3. Thông báo cho thí sinh đăng ký xét tuyển hệ dân sự Học viện ANND biết thông tin: thí sinh trúng tuyển đào tạo đại học chính quy hệ dân sự không thuộc biên chế của lực lượng Công an nhân dân. Sau khi tốt nghiệp ra trường phải tự tìm việc làm. Ngành Công an không có trách nhiệm bố trí, tiếp nhận sinh viên sau khi sinh viên tốt nghiệp vào công tác trong lực lượng CAND.

Vậy, Học viện An ninh nhân dân kính đề nghị Công an các đơn vị, địa phương phối hợp, thông báo rộng rãi đến thí sinh để biết và đăng ký.

          Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;

- Lưu: VT, QLĐT.

GIÁM ĐỐC

 

(đã ký)

 

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Văn Ngọc


08:07 06/7/2017
2535

Tag:


BÌNH LUẬN