Sâu rộng, thường xuyên hơn

 

Chủ tịch Hồ Chí Minh vĩ đại

Đúng dịp kỷ niệm 128 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức hội nghị sơ kết hai năm thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW ngày 15-5-2016 của Bộ Chính trị về "Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh"; Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức trao Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật (VHNT), báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”.

Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị đã cụ thể hóa chủ trương Đại hội XII của Đảng về tiếp tục đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xác định đây là công việc thường xuyên của các tổ chức đảng, các cấp chính quyền, các tổ chức chính trị-xã hội, địa phương, đơn vị… góp phần xây dựng Đảng, xây dựng hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh, xây dựng văn hóa, con người Việt Nam đáp ứng yêu cầu phát triển đất nước và bảo vệ Tổ quốc.

Thấy rõ tầm quan trọng, hiệu quả và tác động to lớn của VHNT, báo chí, văn hóa thông tin, truyền thông… đối với việc tuyên truyền, cổ vũ, quảng bá việc học tập và làm theo gương Bác, ngành Tuyên giáo đã tích cực tham mưu, chỉ đạo, hướng dẫn thực hiện công tác này. Các cơ quan báo chí, VHNT, văn hóa thông tin, truyền thông… đẩy mạnh tuyên truyền về nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những kết quả nổi bật, cách làm hay, gương "người tốt, việc tốt", điển hình tiên tiến (ĐHTT) trong học tập và làm theo gương Bác; tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng. Đặc biệt, các chuyên đề, chủ đề học tập và làm theo gương Bác theo từng năm, nhất là về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ, đảng viên; về cải cách hành chính, chấn chỉnh lề lối, tác phong công tác, xây dựng mối quan hệ gắn bó giữa Đảng với nhân dân... được các cơ quan báo chí truyền thông, VHNT tuyên truyền đậm nét, sinh động, góp phần xây dựng đội ngũ cán bộ thực sự là công bộc của dân, như sinh thời Bác Hồ hằng mong muốn.

Hàng nghìn tác phẩm, ấn phẩm, công trình, hồ sơ… của các tác giả, nhóm tác giả, đơn vị nghệ thuật, báo chí, xuất bản… gửi về tham gia Giải thưởng sáng tác, quảng bá tác phẩm VHNT, báo chí về chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2016-2018, cho thấy tình cảm, trách nhiệm, tâm huyết, sức sáng tạo của đội ngũ văn nghệ sĩ, nhà báo, cán bộ, đảng viên, nhân dân… đối với việc tuyên truyền, quảng bá những kinh nghiệm hay, ĐHTT, kết quả nổi bật trong học tập và làm theo gương Bác. Nhiều cơ quan, đơn vị, địa phương còn tập hợp, biên soạn, xuất bản ấn phẩm về các ĐHTT trong học tập, làm theo gương Bác; lập các tủ sách, thư viện sách điện tử về Chủ tịch Hồ Chí Minh...

Công tác thông tin, tuyên truyền thực hiện Chỉ thị 05 được các cấp, các ngành quan tâm đẩy mạnh trong hai năm qua, với những nội dung, hình thức mới; có sự phối hợp bài bản, đồng bộ, hiệu quả hơn, nhất là việc truyền tải đến cán bộ, đảng viên, nhân dân những nội dung cơ bản của tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, những điểm mới của Chỉ thị 05… góp phần làm cho việc học tập và làm theo gương Bác ngày càng sâu rộng, đều khắp, hiệu quả. Đó cũng chính là việc đội ngũ văn nghệ sĩ, báo chí... thiết thực học tập và thực hiện lời căn dặn của Bác: “Văn hóa nghệ thuật cũng là một mặt trận. Anh chị em là chiến sĩ trên mặt trận ấy... Văn hóa nghệ thuật cũng như mọi hoạt động khác, không thể đứng ngoài mà phải ở trong kinh tế và chính trị”.

Trích nguồn: QĐND online.


09:05 14/5/2018
232

Tag:


BÌNH LUẬN