Công bố 07 Luật liên quan đến công tác Công an được Quốc hội Khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5

 

Phiên họp Quốc hội Khóa XIV

Tại Kỳ họp thứ 5, Quốc hội Khóa XIV đã thông qua 07 Luật quan trọng liên quan đến công tác đảm bảo an ninh, trật tự và công tác Công an.

07 luật được Quốc hội khóa XIV thông qua tại Kỳ họp thứ 5, gồm: Luật An ninh mạng năm 2018; Luật Cạnh tranh năm 2018; Luật Đo đạc và Bản đồ năm 2018; Luật Quốc phòng năm 2018; Luật Tố cáo năm 2018; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thể dục, thể thao; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của 11 luật có liên quan đến quy hoạch. Cổng Thông tin điện tử Học viện An ninh nhân dân trân trọng giới thiệu 07 luật nêu trên (được đính kèm dưới đây) để quý độc giả nghiên cứu, khai thác; các đơn vị trong lực lượng Công an nhân dân phổ biến, quán triệt đến toàn thể cán bộ, chiến sĩ góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ công tác Công an và công tác phổ biến, giáo dục pháp luật./.

File đính kèm:

Luat An ninh mang 2018.pdf

Luat Canh tranh 2018.pdf

Luat Do dac va Ban do 2018.pdf

Luat Quoc phong 2018.pdf

Luat sua doi bo sung mot so dieu cua 11 luat co lien quan de quy hoach.pdf

Luat To cao 2018.pdf

luat-the-duc-the-thao-sua-doi-nam-2018.pdf14:09 06/9/2018
299

Tag:


BÌNH LUẬN