Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo phát biểu

khai mạc Hội nghị.

Sáng 21/02/2019, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức Hội nghị học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo chủ chốt, báo cáo viên trong Công an nhân dân (CAND) theo hình thức truyền hình trực tuyến trong toàn lực lượng.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục Công tác đảng và công tác chính trị, thừa ủy quyền của lãnh đạo Bộ Công an chủ trì Hội nghị; GS.TS Hoàng Chí Bảo, nguyên Ủy viên Hội đồng Lý luận Trung ương, chuyên gia cao cấp Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh trực tiếp truyền đạt nội dung Chuyên đề.

Với ý nghĩa đó, việc nghiên cứu, học tập tư tưởng, tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh, nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 về “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” nhằm giúp mỗi cán bộ, chiến sỹ Công an nhận thức sâu sắc hơn về tư tưởng Hồ Chí Minh về nhân dân, về vai trò của quần chúng nhân dân trong sự nghiệp đấu tranh bảo vệ an ninh, trật tự của đất nước, nhất là bối cảnh tình hình mới rất phức tạp hiện nay; xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân, dựa vào dân và vì nhân dân phục vụ nhiều hơn nữa.

Trong suốt cuộc đời hoạt động cách mạng của mình, Chủ tịch Hồ Chí Minh luôn chăm lo cho lợi ích và hạnh phúc của nhân dân, đồng thời quan tâm đến việc phát huy vai trò làm chủ của nhân dân. Người khẳng định: “Trong bầu trời không gì quý bằng nhân dân. Trong thế giới không gì mạnh bằng lực lượng đoàn kết của nhân dân... Trong xã hội không gì tốt đẹp, vẻ vang bằng phục vụ lợi ích của nhân dân” (Hồ Chí Minh Toàn tập, Sđd, t.10, tr.453). Lịch sử CAND Việt Nam cho thấy, dưới sự lãnh đạo của Đảng và những đóng góp của các tầng lớp nhân dân đã quyết định thắng lợi của công tác công an trong mọi giai đoạn cách mạng.

 

GS.TS Hoàng Chí Bảo truyền đạt nội dung Chuyên đề tại Hội nghị.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo cũng nhấn mạnh, sau Hội nghị này, các Đảng bộ cần có kế hoạch tổ chức nghiên cứu, học tập chuyên đề tư tưởng Hồ Chí Minh năm 2019 cho cán bộ, chiến sỹ ở đơn vị mình theo Kế hoạch số 107-KH/ĐUCA, ngày 27/12/2018 của Đảng uỷ Công an Trung ương. Việc nghiên cứu, học tập Chuyên đề năm 2019 phải được chuẩn bị chu đáo, thông qua nhiều hình thức, biện pháp phong phú, sinh động, phù hợp với từng đối tượng, từng lĩnh vực cụ thể gắn với thực hiện tốt các nhiệm vụ chính trị của các đảng bộ, đơn vị, gắn với thực hiện Nghị quyết Trung ương 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phong trào CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy, Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. 

 

Các đại biểu tham dự Hội nghị.

Đồng chí Cục trưởng đề nghị cấp ủy, lãnh đạo các đơn vị tăng cường kiểm tra, đôn đốc cán bộ, đảng viên, chiến sỹ tự giác rèn luyện, nâng cao bản lĩnh, tư thế, lễ tiết, tác phong, văn hóa ứng xử trong thi hành nhiệm vụ và trong sinh hoạt, nhất là đối với lực lượng thường xuyên tiếp xúc, giải quyết công việc với nhân dân, coi đây là thước đo hết sức quan trọng về phẩm chất, đạo đức cách mạng, bản lĩnh, tác phong, hiệu quả công tác, chiến đấu của cán bộ, chiến sỹ CAND.

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


15:02 21/2/2019
481

Tag:


BÌNH LUẬN