Giao ban công tác đảng, công tác chính trị Quý I năm 2019 trong Công an nhân dân khu vực phía Bắc

 

Các đại biểu trao đổi bên lề Hội nghị.

Chiều 13/3/2019, tại hội trường Công an tỉnh Nghệ An, Bộ Công an đã tổ chức Hội nghị giao ban công tác đảng, công tác chính trị Quý I năm 2019 trong Công an nhân dân (CAND) khu vực phía Bắc. Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị chủ trì Hội nghị. Dự Hội nghị còn có đại diện cấp ủy, lãnh đạo Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Báo cáo kết quả công tác đảng, công tác chính trị Quý I năm 2019 nêu rõ: Trong 3 tháng qua, dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương và lãnh đạo Bộ Công an, của cấp ủy, lãnh đạo chỉ huy các đơn vị, địa phương, công tác đảng và công tác chính trị trong CAND đã đạt được nhiều kết quả tích cực. 
Cùng với việc kiện toàn tổ chức, sắp xếp, bố trí cán bộ, các cấp ủy đã chỉ đạo kịp thời kiện toàn các tổ chức đảng và đội ngũ cấp ủy phù hợp với tổ chức mới, bảo đảm được sự lãnh đạo của các cấp ủy, tổ chức đảng trong quá trình triển khai, vận hành tổ chức mới. Các biểu hiện suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống trong cán bộ, đảng viên, chiến sĩ được nhận diện rõ hơn qua “tự soi, tự sửa” và sinh hoạt chi bộ theo chuyên đề. Đồng thời, đã kịp thời ngăn chặn, xử lý nghiêm minh, công khai những cán bộ, đảng viên, chiến sĩ vi phạm kỷ luật, vi phạm pháp luật, góp phần cảnh tỉnh, cảnh báo, răn đe, từng bước đẩy lùi các biểu hiện suy thoái trong cán bộ, đảng viên, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng và chất lượng đội ngũ cán bộ, đảng viên. 

 

Toàn cảnh Hội nghị.

Các mặt công tác chính trị tư tưởng đã được các cấp ủy Công an các đơn vị, địa phương quan tâm, tăng cường; thực hiện tốt công tác nắm, giải quyết và định hướng tư tưởng cho cán bộ, đảng viên. Phong trào thi đua “CAND học tập, thực hiện Sáu điều Bác Hồ dạy”, “Vì an ninh Tổ quốc” và Cuộc vận động “Xây dựng phong cách người CAND bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ” được triển khai đồng bộ, hiệu quả với nhiều nội dung, cách làm thiết thực; chủ động đề xuất khen thưởng các tập thể, cá nhân có thành tích xuất sắc trong tổ chức thực hiện. Điều lệnh, kỷ luật, kỷ cương trong công tác được giữ vững; văn hóa ứng xử của cán bộ, chiến sĩ được nâng lên, góp phần nâng cao sức chiến đấu của toàn lực lượng CAND.

Tại Hội nghị, với tinh thần làm việc thẳng thắn, các đại biểu đã tập trung đánh giá khái quát các mặt công tác tại cơ sở; làm rõ những vấn đề cơ bản nổi lên trong thời gian qua; chỉ ra những vướng mắc, hạn chế còn tồn tại; nhận diện rõ nguyên nhân, bài học kinh nghiệm và kiến nghị các giải pháp, phương hướng hoạt động, để công tác đảng, công tác chính trị, tư tưởng ngày càng hiệu quả, thiết thực trong thời gian tới.

Phát biểu kết luận tại Hội nghị, Thiếu tướng Đào Gia Bảo ghi nhận, biểu dương những nỗ lực của cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương thời gian qua.

 

Đại biểu tham luận tại Hội nghị.

Thời gian tới, Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị cấp ủy, lãnh đạo, chỉ huy Công an các đơn vị, tỉnh, thành phố cần tiếp tục tổ chức học tập, quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm túc, kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Ban Chấp hành Trung ương khóa XII và của Đảng ủy Công an Trung ương. Thực hiện tốt chỉ đạo của Bộ Chính trị về tổng kết việc thi hành Điều lệ Đảng khóa XII; đề xuất các nội dung bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng quy định về tổ chức đảng trong CAND phù hợp với tổ chức mới của lực lượng CAND. Đổi mới phương thức lãnh đạo, lề lối làm việc của cấp ủy, tổ chức đảng theo hướng dân chủ, sâu sát cơ sở, bám sát thực tiễn, nói đi đôi với làm; đề cao trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, trước hết là của cấp ủy, ban thường vụ cấp ủy và người đứng đầu Công an các đơn vị, địa phương.

 

Thiếu tướng Đào Gia Bảo, Cục trưởng Cục công tác đảng và công tác chính trị
phát biểu kết luận tại Hội nghị.

Tiếp tục triển khai thực hiện tốt đợt sinh hoạt chính trị "tự soi, tự sửa", nhận diện và đề ra các giải pháp ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện "tự diễn biến", "tự chuyển hóa" trong nội bộ. Nâng cao chất lượng, hiệu quả hoạt động, năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng; nâng cao chất lượng đảng viên và công tác quản lý cán bộ, đảng viên; thường xuyên tổ chức các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao; đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền về kết quả, thành tích của Công an các đơn vị, địa phương; kịp thời phản bác những thông tin sai trái, bịa đặt, không mang tính xây dựng đối với lực lượng CAND.

Thiếu tướng Đào Gia Bảo đề nghị cấp ủy, Công an các đơn vị, địa phương cần đổi mới nội dung, hình thức, biện pháp để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác tuyên truyền, giáo dục chính trị, tư tưởng. Gắn giáo dục chính trị với định hướng tư tưởng, quản lý tư tưởng, dự báo và giải quyết tư tưởng. Kết hợp chặt chẽ công tác tư tưởng với công tác tổ chức, cán bộ và thực hiện chính sách cán bộ. Cần chú trọng giáo dục cán bộ, đảng viên, chiến sĩ về đạo đức, lối sống, tác phong công tác, thái độ vì nhân dân phục vụ; xây dựng tác phong chính quy của lực lượng CAND; đặc biệt chú ý khắc phục tình trạng tiêu cực, tham nhũng, thái độ hách dịch, cửa quyền; kịp thời động viên, khen thưởng các tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần động viên cán bộ, chiến sĩ hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


08:03 15/3/2019
499

Tag:


BÌNH LUẬN