Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Tầm nhìn thế kỷ

      Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng nay thứ Tư, ngày 27/01/2021, Đại hội sẽ tập trung thảo luận về các dự thảo văn kiện.

      Đây là một trong những nội dung trọng tâm trong hoạt động của Đại hội, thông qua đó thống nhất nhận thức và hành động của Đảng về các giải pháp cơ bản nhằm thúc đẩy đất nước phát triển, hướng tới mục tiêu đến năm 2025 trở thành nước đang phát triển có công nghiệp theo hướng hiện đại, vượt qua mức thu nhập thấp; năm 2030 là nước phát triển có công nghiệp hiện đại; năm 2045 trở thành nước phát triển, thu nhập cao.

Toàn cảnh Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng

          Dự thảo Văn kiện Đại hội XIII của Đảng được xây dựng vô cùng công phu, bài bản, kỹ lưỡng, trong thời gian rất dài; Bộ Chính trị đã họp nhiều lần, tiểu ban văn kiện và các tổ biên soạn đã làm việc khẩn trương, nghiêm túc, tuân thủ tuyệt đối quan điểm phải đặt chất lượng văn kiện lên trên hết. Trước khi được công bố rộng rãi xin ý kiến Nhân dân, từng trang viết, câu chữ trong dự thảo các văn kiện đã được cân nhắc, bổ sung, chỉnh sửa nhiều lần cực kỳ thận trọng, lựa chọn kỹ lưỡng theo đúng tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng “văn kiện là văn bia lưu lại mãi trong lịch sử”.

          Điểm nhấn trong dự thảo các văn kiện lần này là Đảng ta nhiều lần nhấn mạnh tới hai thành tố là “khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc” và “đổi mới sáng tạo”. Điều này cho thấy sự chuyển biến trong nhận thức của Đảng về sức mạnh nội sinh và phương thức phát triển đất nước trong tình hình mới. Đặc biệt, trong dự thảo các văn kiện trình Đại hội, Đảng ta không chỉ xác định mục tiêu phát triển đất nước trong 5 - 10 năm tới mà còn đưa ra tầm nhìn, định hướng phát triển đất nước đến năm 2045 (nhân dịp kỷ niệm 100 năm ngày thành lập nước).

          Với mục tiêu phát triển đất nước đến năm 2025 và 2030, tầm nhìn đến năm 2045 cho thấy tầm nhìn thế kỷ của Đảng trong định hướng xây dựng và phát triển đất nước. Đó là sự kết hợp của trí tuệ và sức sáng tạo của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta; là sự thể hiện của ý chí, khát vọng phát triển đất nước và quyết tâm chính trị của toàn Đảng, toàn dân tộc trong công tác xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa, thực hiện thắng lợi mục tiêu dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh.

          Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng đã và đang thu hút sự quan tâm đặc biệt của dư luận xã hội. Trong đó, nội dung thảo luận, góp ý dự thảo các văn kiện được tiến hành sáng nay ngày 27/01 được người dân cả nước kỳ vọng là sẽ đưa ra được nhiều ý kiến đóng góp quan trọng nhằm bổ sung, hoàn thiện các giải pháp và phương hướng phát triển đất nước trong thời gian tới./.

Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.


16:01 27/1/2021
109BÌNH LUẬN