Văn kiện Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng – Tầm nhìn thế kỷ

      Theo chương trình làm việc của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII, sáng nay thứ Tư, ngày 27/01/2021, Đại hội sẽ tập trung thảo luận về các dự thảo văn kiện.


16:01 27/1/2021
330BÌNH LUẬN