Biểu quyết số lượng Ủy viên BCH Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí

      Đại hội đã thảo luận và biểu quyết thông qua số lượng Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII là 200 đồng chí, gồm 180 đồng chí Ủy viên chính thức và 20 đồng chí Ủy viên dự khuyết.


08:01 29/1/2021
590BÌNH LUẬN