Đại hội bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII

      Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII đã bỏ phiếu bầu Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII. Trước đó, quy trình nhân sự được tiến hành theo các bước chặt chẽ, kỹ lưỡng, dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch.


22:01 30/1/2021
537BÌNH LUẬN