Ban Chấp hành Trung ương khoá XIII ra mắt Đại hội

      Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh: Tập thể Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII xin hứa trước Đại hội, trước toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, sẽ ra sức phấn đấu, vượt qua mọi khó khăn để hoàn thành nhiệm vụ và tiếp nối, kế thừa truyền thống, những thành quả cách mạng đã đạt được, cùng với toàn Đảng, toàn Dân phát huy những truyền thống vẻ vang và kinh nghiệm quý báu của Đảng ta, dân tộc ta, tăng cường đoàn kết nhất trí, thống nhất tư tưởng và hành động...


14:02 01/2/2021
725BÌNH LUẬN