Đưa Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng vào cuộc sống Những nhận thức mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng

      QĐND - LTS: Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là kết tinh trí tuệ, ý chí, nguyện vọng của toàn Đảng, toàn dân và toàn quân ta. Triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng là yêu cầu, trách nhiệm và khát vọng của các cấp ủy, địa phương, đơn vị và mọi tầng lớp nhân dân trong xây dựng, phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc.


11:03 17/3/2021
177BÌNH LUẬN