Đảng ủy Công an Trung ương tổ chức điểm cầu truyền hình tham gia Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng

      Chiều 28/3/2021, sau hai ngày làm việc, Hội nghị trực tuyến toàn quốc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội lần thứ XIII của Đảng do Ban Bí thư Trung ương Đảng tổ chức đã bế mạc và hoàn thành chương trình, kế hoạch đề ra.

      Đảng ủy Công an Trung ương đã tổ chức điểm cầu truyền hình trực tuyến tại trụ sở Bộ Công an, số 44 Yết Kiêu, quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội. Tham dự Hội nghị có các đồng chí trong Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, đại diện các Đảng bộ trực thuộc.

      Việc nghiên cứu, học tập, quán triệt, tuyên truyền Nghị quyết Đại hội XIII nhằm giúp cán bộ, đảng viên nắm vững nội dung cốt lõi, những điểm mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Trên cơ sở đó, cấp ủy các cấp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng chương trình hành động để tổ chức thực hiện Nghị quyết Đại hội XIII, đồng thời tuyên truyền sâu rộng trong toàn Đảng, toàn dân và toàn quân, tạo sự thống nhất về ý chí và hành động trong quá trình triển khai thực hiện Nghị quyết.

Các đại biểu tham gia Hội nghị trực tuyến tại điểm cầu Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ Công an.

      Tại Hội nghị, các đại biểu được nghe báo cáo viên là các Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Bí thư trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện xây dựng Dự thảo các văn kiện Đại hội XIII của Đảng truyền đạt 5 chuyên đề là những vấn đề cốt lõi, nhận thức mới, tư duy mới trong các văn kiện Đại hội XIII của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Chiến lược phát triển kinh tế - xã hội 10 năm 2021-2030 và Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội 5 năm 2021-2025; Báo cáo tổng kết công tác xây dựng Đảng và thi hành Điều lệ Đảng của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng; Nhận thức mới và tư duy mới về quốc phòng Việt Nam; Nhận thức mới và tư duy mới về an ninh quốc gia.

      Tại phiên làm việc chiều 28/3/2021, Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Bộ trưởng Bộ Công an đã giới thiệu, quán triệt chuyên đề Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia, được đề cập trong Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng.

Bộ trưởng Tô Lâm giới thiệu, quán triệt chuyên đề "Những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia". 

      Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia là vấn đề hệ trọng của mọi quốc gia, dân tộc. Đảng và Nhà nước ta luôn đặc biệt quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo duy trì an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia, Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị đã ban hành nhiều Nghị quyết, Chỉ thị, Kết luận chỉ đạo công tác bảo vệ an ninh quốc gia. Đại hội XIII của Đảng đã xác định: Vấn đề an ninh quốc gia cần được hiểu một cách toàn diện hơn, rộng hơn, sâu hơn, không chỉ có các vấn đề an ninh truyền thống, mà còn bao quát cả những vấn đề an ninh phi truyền thống, như: An ninh mạng; khủng bố, tội phạm có tổ chức, tội phạm xuyên quốc gia; an ninh tài chính - tiền tệ; an ninh năng lượng; an ninh lương thực; an ninh môi trường… Đây là những vấn đề an ninh nổi lên bắt nguồn từ những nguy cơ mới, tác động đa chiều của quá trình hội nhập quốc tế và phát triển. 
      Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, nhất là Báo cáo chính trị đã nêu những nhận thức mới, tư duy mới về an ninh quốc gia so với Đại hội XII, đó là: Lần đầu tiên xác định “an ninh con người”, bảo vệ “an ninh con người” nhằm cụ thể hóa các tư tưởng lập hiến đã nêu trong Hiến pháp 2013 và trở thành các mục tiêu, định hướng phát triển đất nước từ năm 2021 đến 2025, 2030 và tầm nhìn đến năm 2045. Như vậy Đại hội XIII của Đảng đặt nhân tố con người, an ninh con người làm trung tâm của mọi hoạt động, bảo vệ an ninh con người vừa là mục tiêu phấn đấu, vừa là động lực bảo đảm cho sự ổn định chính trị xã hội và xây dựng, phát triển đất nước trường tồn, thịnh vượng. Bộ trưởng Tô Lâm nêu rõ, Đại hội XIII xác định: “Chú trọng an ninh, an toàn là một trong những yếu tố hàng đầu trong cuộc sống của người dân”, do vậy, bảo vệ an ninh quốc gia cũng chính là bảo vệ cuộc sống của người dân.

Toàn cảnh điểm cầu trực tuyến tại Bộ Công an.

      Ngoài nội dung quán triệt về những điểm mới trong nhận thức, tư duy về an ninh quốc gia và những vấn đề mới về chủ trương, giải pháp trong bảo vệ an ninh quốc gia, Bộ trưởng Tô Lâm còn đề cập đến một số điểm mới trong Văn kiện Đại hội XIII đảng trong xây dựng hệ thống pháp luật, cơ chế, chính sách về quốc phòng, an ninh và hợp tác quốc tế về quốc phòng, an ninh. Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh, đây là tư duy mới về quốc phòng, an ninh thể hiện nhiệm vụ quốc phòng, an ninh phải phù hợp và gắn bó chặt chẽ với yêu cầu, nhiệm vụ phát triển đất nước; đồng thời, sự khẳng định này cũng thể hiện tư duy, định hướng phát triển lĩnh vực quốc phòng, an ninh, vừa khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế vừa phát huy được sức mạnh thời đại trong bảo vệ an ninh quốc gia.

      Kết thúc chuyên đề quán triệt, Bộ trưởng Tô Lâm đã nêu rõ các giải pháp trọng tâm trong bảo vệ an ninh quốc gia được đề cập trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng.
 

Trích nguồn: Cổng TTĐT Bộ Công an.


10:03 29/3/2021
52

Tag:


BÌNH LUẬN