Tăng cường sức mạnh bảo vệ Tổ quốc XHCN theo tư tưởng của V.I.Lênin

      V.I.Lênin đã vận dụng và phát triển sáng tạo quan điểm của Karl Marx và Friedrich Engels về vũ trang toàn dân để xây dựng học thuyết bảo vệ Tổ quốc xã hội chủ nghĩa (XHCN) trong điều kiện Đảng Cộng sản cầm quyền, góp phần rất quan trọng vào bảo vệ thành quả cách mạng của nhân dân Xô viết.


09:04 22/4/2021
41

Tag:


BÌNH LUẬN