Bài 1: Lời hứa và văn hóa công bộc

      Hứa và bổn phận thực hiện lời hứa là một trong những giá trị cốt lõi của văn hóa công bộc. Trong công cuộc xây dựng, chỉnh đốn Đảng hiện nay, hiệu quả thực hiện lời hứa chính là thước đo năng lực, trách nhiệm và phẩm chất đạo đức của cán bộ, đảng viên.


09:04 22/4/2021
36

Tag:


BÌNH LUẬN