Xây dựng người Công an Nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ

      Xây dựng lực lượng Công an nhân dân phải đồng bộ, toàn diện trên các mặt chính trị, tư tưởng và tổ chức, trong đó công tác giáo dục chính trị tư tưởng là nhiệm vụ trọng tâm hàng đầu, công tác xây dựng đảng là nhiệm vụ then chốt, công tác xây dựng cán bộ là nhiệm vụ then chốt của then chốt và xác định là khâu đột phá


10:05 14/5/2021
10799

Tag:


BÌNH LUẬN