Những nội dung cơ bản về 2 dự án quan trọng của Bộ Công an

      Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư (CSDLQG về DC) và Dự án sản xuất, cấp và quản lý căn cước công dân (CCCD) là một trong 6 cơ sở dữ liệu được ưu tiên triển khai góp phần xây dựng Chính phủ số, xã hội số.


08:06 17/6/2021
62

Tag:


BÌNH LUẬN