Trường học thông minh: Nguồn gốc, định nghĩa và bài học kinh nghiệm cho Việt Nam

      Giáo dục thông minh là một xu thế mới của giáo dục thế giới. Nhằm xây dựng quốc gia thông minh, nhiều quốc gia đã hướng đến xây dựng nền giáo dục thông minh để đào tạo các thế hệ công dân thông minh.


11:07 04/7/2021
489BÌNH LUẬN