Chuyển đổi số trong các trường Công an nhân dân

      Thực hiện Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030 của Chính phủ, Bộ Công an, Bộ Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) đã đẩy mạnh việc xây dựng và triển khai Chương trình chuyển đổi số.


22:12 20/12/2021
2317BÌNH LUẬN