Nâng cao hiệu quả phối hợp giữa Công an nhân dân và Quân đội nhân dân trong tình hình mới

      Mối quan hệ phối hợp giữa hai lực lượng đã góp phần hun đúc nên truyền thống vẻ vang, để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý, là sức mạnh và nhân tố quan trọng để thực hiện thắng lợi nhiệm vụ xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.


09:12 22/12/2021
1600

Tag:


BÌNH LUẬN