Vận dụng tư tưởng Hồ Chí Minh về thông qua và tổ chức thực hiện nghị quyết trong xây dựng Đảng

      Trong bối cảnh hiện nay, việc thông qua nghị quyết và tổ chức thực hiện nghị quyết theo tư tưởng Hồ Chí Minh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng và cấp thiết hơn bao giờ hết, quan hệ đến sự sống còn của Đảng và sự thành bại của cách mạng, nhằm góp phần thực hiện tốt chủ trương xây dựng, chỉnh đốn Đảng.


17:12 29/12/2021
115BÌNH LUẬN