Hội đàm trực tuyến giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Nhật Bản

      Hai bên đã thông báo cho nhau về tình hình mỗi Đảng, mỗi nước, đường lối phát triển, đối ngoại; chia sẻ nhận định, đánh giá về tình hình thế giới, khu vực; đánh giá kết quả hợp tác giữa hai Đảng trong thời gian qua, trao đổi một số phương hướng hợp tác trong thời gian tới...


11:12 30/12/2021
69

Tag:


BÌNH LUẬN