Trao đổi lý luận giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc

      Ngày 29/12/2021, Hội thảo lý luận lần thứ 16 giữa Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc đã được tổ chức theo hình thức trực tuyến, với chủ đề "Những thành tựu to lớn và kinh nghiệm lịch sử của Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Cộng sản Trung Quốc trong quá trình lãnh đạo tìm tòi xây dựng chủ nghĩa xã hội ở mỗi nước".


11:12 30/12/2021
533BÌNH LUẬN