Thúc đẩy nền báo chí hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn

      Những nội dung thảo luận tại Đại hội XI Hội Nhà báo Việt Nam và những nhiệm vụ, giải pháp do Đại hội đề ra sẽ có ý nghĩa thiết thực góp phần thúc đẩy nền báo chí cách mạng Việt Nam phát triển theo hướng hiện đại, chuyên nghiệp, nhân văn, chủ động hội nhập với báo chí khu vực và thế giới.


14:12 31/12/2021
123

Tag:


BÌNH LUẬN