Hội thảo Khoa học cấp Bộ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Lý luận và thực tiễn” tại Học viện An ninh nhân dân

      Thực hiện Kế hoạch Số 10/KH-BCA ngày 25/01/2022 của Bộ Công an về việc tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Lý luận và thực tiễn”, ngày 11/02/2022, tại Học viện An ninh nhân dân, Bộ Công an tổ chức Hội thảo khoa học cấp Bộ “Lực lượng tham gia bảo vệ an ninh, trật tự ở cơ sở - Lý luận và thực tiễn”.


10:02 16/2/2022
1738BÌNH LUẬN