Tích hợp thẻ Bảo hiểm y tế lên thẻ CCCD gắn chip

      Việc tích hợp này nhằm nâng cao nhận thức, ý nghĩa, tầm quan trọng của việc tích hợp thông tin thẻ bảo hiểm y tế (BHYT) lên thẻ CCCD gắn chíp phục vụ người dân, quản lý Nhà nước và cải cách thủ tục hành chính phù hợp theo hướng hiện đại hóa.


14:03 09/3/2022
613BÌNH LUẬN