Quyết tâm mạnh mẽ của Việt Nam trong thúc đẩy bình đẳng giới

      Với nỗ lực của cả hệ thống chính trị, sau 10 năm triển khai Chiến lược quốc gia về bình đẳng giới, Việt Nam đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ, góp phần thu hẹp khoảng cách giới trong các lĩnh vực, đóng góp tích cực vào quá trình phát triển kinh tế-xã hội của đất nước.


16:04 07/4/2022
920

Tag:


BÌNH LUẬN