Bộ Chính trị chỉ đạo tăng cường đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực

      Bộ Chính trị đã ban hành Kết luận số 12-KL/TW về tiếp tục tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực. Cổng TTĐT Học viện An ninh nhân dân xin giới thiệu Kết luận quan trọng này:


10:04 14/4/2022
226

Tag:


BÌNH LUẬN