Bộ Chính trị tổ chức Hội nghị quán triệt và triển khai Nghị quyết 11

      Hội nghị nhằm tạo sự thống nhất cao về nhận thức và hành động của toàn Đảng, toàn dân, toàn quân cũng như trong Vùng để sớm đưa Nghị quyết quan trọng này vào cuộc sống, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về phát triển Vùng.


10:04 18/4/2022
178

Tag:


BÌNH LUẬN