Đấu tranh, đẩy lùi lối sống thực dụng trong một bộ phận cán bộ, đảng viên

      Ở nước ta hiện nay, bên cạnh lối sống vì con người, vì cộng đồng xã hội được ví như những đóa hoa tỏa ngát hương thơm làm đẹp cho đời thì vẫn còn một bộ phận người có lối sống tiêu cực, gây hại cho cách mạng và xã hội, đó là lối sống thực dụng.


09:04 21/4/2022
487BÌNH LUẬN