Phát triển vùng đồng bằng sông Cửu Long hiện đại, sinh thái, văn minh và bền vững

      Ngày 22/4, tại Hà Nội, Bộ Chính trị, Ban Bí thư tổ chức Hội nghị toàn quốc quán triệt và triển khai thực hiện Nghị quyết số 13-NQ/TW, khóa XIII, về "Phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh Vùng Đồng bằng sông Cửu Long đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045".


14:04 22/4/2022
888

Tag:


BÌNH LUẬN