Ra sức phấn đấu, thực hiện thắng lợi Nghị quyết Hội nghị Trung ương 5

      Cổng TTĐT Học viện ANND trân trọng giới thiệu bài phát biểu của đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tại bế mạc Hội nghị lần thứ năm, Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII.


08:05 11/5/2022
249

Tag:


BÌNH LUẬN