Sửa đổi nội quy kỳ họp: Đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân

      Việc ban hành nội quy kỳ họp (sửa đổi) lần này phải bảo đảm tăng cường tính dân chủ, pháp quyền, tính chủ động trong hoạt động của Quốc hội; đưa hoạt động của Quốc hội ngày càng gắn bó, gần gũi với nhân dân....


08:05 13/5/2022
513

Tag:


BÌNH LUẬN