Ngày 13-5-1968: Hội nghị Paris khai mạc phiên họp đầu tiên

      Ngày 13-5-1968 là ngày Hội nghị Paris khai mạc phiên họp đầu tiên. Tại Hội nghị đổi công toàn quốc năm 1955, Bác Hồ căn dặn: “Việc gì cũng phải có lãnh đạo thì mới thành công”.


08:05 13/5/2022
351

Tag:


BÌNH LUẬN